اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا فیاضی

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

fayyaziiki.ac.ir

سردبیر

روح الله سوری

فلسفه و عرفان اسلامی استادیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/6154/fa
sourikhu.ac.ir
0000-0001-6195-7154

اعضای هیات تحریریه

سید رضا اسحاق نیا

فلسفه اسلامی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

r.eshaqniaisca.ac.ir
0000-0003-0659-6338

علی امینی نژاد

فلسفه و عرفان اسلامی مدرس فلسفه و عرفان در حوزه علمیه، قم، ایران

efteghar.blog.ir/
amininejadalimail.com

محمد حسین زاده

فلسفه اسلامی و فلسفه غرب استادیار فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

phsadragmail.com

احمد حیدرپور

فلسفه و کلام اسلامی استادیار فلسفه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم ، ایران

aheydar6013gmail.com

حسن رمضانی

فلسفه و عرفان اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

ostadramezani.ir/
h.ramazani89gmail.com

روح الله سوری

فلسفه و عرفان اسلامی استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/6154/fa
sourikhu.ac.ir
0000-0001-6195-7154

سید یدالله یزدان پناه

فلسفه و عرفان اسلامی مدرس سطح عالی فلسفه و عرفان در حوزه علمیه، قم، ایران

www.syya.ir/
yazdanpanah.seyedgmail.com

یارعلی کردفیروزجایی

فلسفه و کلام اسلامی استاد فلسفه دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

firouzjaeibou.ac.ir

مجتبی مصباح

فلسفه اسلامی دانشیار فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

m-mesbahqabas.net

ویراستار

عباس بگ جانی

زبان و ادبیات فارسی استادیار فرهنگ نویسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

abbas.bagjanigmail.com

ویراستار انگلیسی

سید رحیم راستی‌تبار

زبان انگلیسی استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

rastitabargmail.com

صفحه آرا

محمد عسکری کاشی

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

tadvinqabas.net