نویسنده = یحیی نورمحمدی نجف آبادی
مقایسه تطبیقی ادراک معنا در پوزیتیویسم و فلسفه اسلامی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 111-130

محمد رضابیگی علم‌آبادی؛ یحیی نورمحمدی نجف آبادی؛ فخرالسادات حسینی زاده


بررسی تطبیقی نظریه اخلاقی کانت و هگل

دوره 9، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 131-144

یحیی نورمحمدی نجف آبادی


آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت متون درسی دانش منطق در حوزه علمیه قم

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 169-186

یحیی نورمحمدی نجف آبادی