راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

  1. ویژگی‌های کلّی مقاله

- مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده / نویسندگان باشد و در سامانه مجله به آدرس زیر بارگذاری شود: (nasim-e-kherad.ismc.ir).

- مقاله نباید در نشریۀ دیگری منتشر شده باشد و تا پایان داوری نیز نباید به مجلۀ دیگری فرستاده شود.

- مجله هزینه­ای برای داوری و چاپ از نویسندگان دریافت نمی­کند. اما مقالاتی که پس از داوری، به­درخواست نویسنده بازپس گرفته می­شوند باید هزینه­های یادشده را که 200.000 تومان است، به شماره شبای (IR800180000000001563023186) به­نام «مدیریت حوزه علمیه استان قم، تخصصی فلسفه» واریز نمایند.

- مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد و ممکن است در شماره‌های بعدی چاپ شوند.

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسنده است.

- مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله آزاد است.

- کم‌ترین امتیاز لازم برای چاپ مقاله در مجله 70 (از 100 امتیاز برگه ارزیابی) است. مقالات با امتیاز 55 برای اصلاح به مؤلف بازگردانده می‌شوند و پس از کسب امتیاز 70 به چاپ خواهند رسید.

- هر مقاله را دست‌کم دو داور ناشناس ارزیابی می‌کنند.

- شیوۀ نگارش و دستور خط مقالات باید مبتنی‌بر آیین نگارش مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

- مقاله باید شامل 4000 تا 7500 کلمه باشد.

  1. اجزای مقاله

عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

مشخصات نویسنده: نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبۀ علمی و رایانامه.

چکیده: شرح جامعی از مقاله (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌ها.

کلیدواژه‌ها: پنج تا هفت واژۀ تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از دیگر واژه‌هاست.

مقدمه: تبیین، ضرورت، پیشینه و اهداف مسئله (به اجمال).

پیکرۀ اصلی: متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، استنباط و استنتاج، نقد (در صورت نیاز)، تقسیم‌بندی‌های محتوایی و... .

نتیجه: نتایج منطقی و مفید مقاله.

پانوشت: توضیحات ضروری در پایین صفحات.

منابع: فهرست منابع مقاله.

  1. شیوۀ تنظیم متن

- مقاله درون صفحۀ A4، به قلم (IRlotus) و اندازۀ 13 با فاصلۀ سطر 1 در محیط واژه‌پرداز word نوشته شده باشد.

- ابتدای هر بند، به‌جز اولین بندِ زیر هر عنوان، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود.

- نقل‌قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و در یک بند مستقل، با 1 سانتی‌متر تورفتگی از چپ و قلم 12 تنظیم شوند.

- عنوان بخش‌های اصلی و زیربخش‌های مقاله شماره‌گذاری و سیاه (بولد) شوند و قبل از آن‌ها یک سطر سفید باشد.

- آیات، روایات و نقل‌قول‌های غیرفارسی در پانوشت ترجمه شوند.

  1. شیوۀ ارجاع

1-4. درون متن

نام خانوادگی مؤلف (یا نام معروف)، تاریخ نشر اثر: جلد/ صفحه یا صفحات؛ نمونه: (طباطبایی، 1385: 1/15-20)؛ (ملاصدرا، 1356: 91).

نکته: اگر در متن به دو یا چند اثر از یک مؤلّف ارجاع داده‌اید که همه در یک سال چاپ شده‌اند، با نوشتن «الف»، «ب» و... در کنار سالِ چاپ، آن‌ها را متمایز کنید؛ مثال: (بهشتی، 1389الف: 26).

2-4. فهرست منابع

- کتاب

نام خانوادگی مؤلّف (یا نام معروف)، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، نام کتاب (ایرانیک)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، شمارۀ جلد، محلّ نشر: نام ناشر (بدون ذکر واژۀ «انتشارات»)؛ مثال:

مطهری، مرتضی (۱۳۹۹)، انسان در قرآن، قم: صدرا.

طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح فضل‌الله یزدی طباطبایی و هاشم رسولی، تهران: ناصرخسرو.

- مقاله

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا مجله (ایرانیک و بدون ذکر واژۀ مجله و...)، شمارۀ انتشار: صفحاتی که مقاله در آن آمده است؛ نمونه:

میرزایی، علیرضا (1397)، «رویکرد انتقادی به نگاه اندیشمندان اسلامی درباره معراج»، انسان‌پژوهی دینی، ش 40: 198-200.

نکته: در بخش منابع اگر نام مؤلف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌شود. همچنین، ابتدا منابع فارسی و عربی می‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... ذکر می‌شود.