اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا فیاضی

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

asatid.iki.ac.ir/?prof=1234
fayyaziiki.ac.ir

سردبیر

روح‌الله سوری

فلسفه و عرفان اسلامی استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
(فاضل حوزوی)

khu.ac.ir/cv/6154/fa
sourikhu.ac.ir
0000-0001-6195-7154

اعضای هیات تحریریه

علی ارشد ریاحی

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/arshad
arshadltr.ui.ac.ir
0000-0002-6478-8875

علی امینی‌نژاد

فلسفه و عرفان اسلامی مدرس فلسفه و عرفان در حوزه علمیه، قم، ایران
(فاضل حوزوی)

efteghar.blog.ir/
amininejadalimail.com

عین‌اله خادمی

فلسفه و کلام استاد گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران

www.sru.ac.ir/khademi/
e_khademisru.ac.ir
0000-0001-6704-4014

حسن رمضانی کوشک

فلسفه و عرفان اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

ostadramezani.ir/
h.ramazani89gmail.com

عسکری سلیمانی امیری

منطق و فلسفه استاد گروه فلسفه، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

asatid.iki.ac.ir/?prof=1162
soleymaniiki.ac.ir

روح‌الله سوری

فلسفه و عرفان اسلامی استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
(فاضل حوزوی)

khu.ac.ir/cv/6154/fa
sourikhu.ac.ir
0000-0001-6195-7154

علی شیروانی هرندی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

simap.rihu.ac.ir/homepage/shirvani/?lang=fa-ir
ashirvanirihu.ac.ir

ابوالحسن غفاری

معرفت شناسی دانشیار، گروه معرفت شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم ، ایران

iict.ac.ir/2019/05/ghaffari/
dr.ghafari.ahgmail.com

یارعلی کردفیروزجایی

فلسفه و کلام اسلامی استاد فلسفه دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

kms.bou.ac.ir/professor/firouzjaei/
firouzjaeibou.ac.ir

جهانگیر مسعودی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه غردوسی، مشهد

prof.um.ac.ir/masoudi-g
masoudi-gum.ac.ir

سید یدالله یزدان‌پناه

فلسفه و عرفان اسلامی استاد فلسفه و عرفان در حوزه‌های علمیه، قم، ایران
(فاضل حوزوی)

www.syya.ir/
yazdanpanah.seyedgmail.com

مدیر اجرایی

ابوالفضل عسگری کاشی

مرکز تخصصی آموزش فلسفه اسلامی، قم، ایران

a.asgari202021gmail.com
09192905617

ویراستار

عباس بگ جانی

زبان و ادبیات فارسی استادیار فرهنگ نویسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران

abbas.bagjanigmail.com

ویراستار انگلیسی

سید رحیم راستی‌تبار

زبان انگلیسی استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

rastitabargmail.com

صفحه آرا

محمد عسگری کاشی

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

tadvinqabas.net