اهداف و چشم انداز

  1. تبیین و پاسداشت آموزه­ های دینی در عرصه اندیشه فلسفی اسلام. 
  2. ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آرا و رشد علمی دانش پژوهان و پژوهش­گران فلسفه.
  3. معرفی و نقد نظریات علمی در زمینه اندیشه فلسفی.
  4. پاسخ­گویی به شبهات در زمینه فلسفه اسلامی.