سرمقاله 14

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Editorial 14

نویسنده [English]

 • Rouhollah souri
Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran
 1. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1379)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، تهران: حکمت.
 2. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1388)، «اصالت نور»، کتاب ماه فلسفه، ش 23: 113-119.
 3. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1376)، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن‌زاده آملی، قم: مرکز انتشارات دفتر حوزه علمیه قم.
 4. اسفندیار، رجبعلی (1392)، «اندیشه سیاسی شیخ شهاب‌الدین سهروردی»، سیاست متعالیه، س 1، ش 3: 121-138.
 5. اصیل، حجت‌الله (1381)، آرمان‌شهر در اندیشه ایرانی، تهران: نی.
 6. افلاطون (بی‌تا)، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: خوارزمی.
 7. انواری، سعید (1391)، «خره کیانی»، دانشنامه جهان اسلام، ج 15، تهران: انتشارات بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی.
 8. انواری، سعید و سپیده رضی (1397)، «خره کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی»، جاویدان خرد، ش 33: 27-46.
 9. بهشتی، محمد (1394)، «فلسفه سیاسی شیخ اشراق»، اسلام و علوم اجتماعی، ش 14: 139-156.
 10. بیات، مسعود و داوود بیات (1393)، «مبانی اندیشه سیاسی شیخ اشراق»، تأملات فلسفی، ش 13: 128-101.
 11. پوربهرامی، اصغر (1384)، «سهروردی و استمرار ولایت در تمام زمان‌‌ها»، زبان و ادب فارسی، ش 194: 134-113.
 12. حائری‌پور، حمیده (1395)، «نبوت از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا»، آموزش قرآن و معارف اسلامی، ش 62: 44-52.
 13. حبیبی، نجفقلی (1396)، سهروردی احیاگر حکمت اشراقی، تهران: وایا.
 14. حکمت، نصرالله و محبوبه حاجی‌زاده (1391)، «نور در فلسفه سهروردی»، شناخت، ش 1/66: 25-7.
 15. رضازاده، رضا و سمیه منفرد (1396)، «از نظریه انوار مشکک سهروردی تا تشکیک وجود صدرایی»، اسفار، س 3، ش 6: 121-137.
 16. رضی، هاشم (1379)، حکمت خسروانی، تهران: بهجت.
 17. زیباکلام، صادق (1382)، ما چگونه ما شدیم، تهران: روزنه.
 18. سبزواری خراسانی، ابراهیم (1386)، شرح گلشن راز، تهران: نشر علم.
 19. سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (1380الف)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 1 (الهیات: کتاب التلویحات، کتاب المقاومات و کتاب المشارع والمطارحات)، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 20. سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (1380ب)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 2 (حکمة الاشراق، قصة الغربة الغربیه، رساله فی اعتقاد الحکما)، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 21. سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (1380ج)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 3 (مجموعه آثار فارسی)، تصحیح و تحشیه و مقدمه سید حسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 22. سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (1380د)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 4 (الواح عمادیه، کلمة التصوف، اللمحات)، تصحیح و تحشیه و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 23. سیدعرب، حسن (1385)، «هم‌سنخی عقل و وحی»، خردنامه همشهری، ش 11: 17.
 24. شریفی، بشارت (1391). «بررسی تطبیقی رئیس مدینه فاضله از دیدگاه افلاطون و سهروردی»، پایان‌نامه، دانشکده ادبیات و زبان‌‌های خارجی دانشگاه تبریز.
 25. صارمی، حمیدرضا و جواد مهدیان‌پور (1395)، «بررسی اندیشه شهرسازی شیخ شهاب‌الدین سهروردی»، نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، س 6، ش 2: 253-276.
 26. طباطبایی، سید محمدحسین (1440ق)، بدایة الحکمه، تحقیق و تعلیق عباسعلی زارعی سبزواری، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 27. عالیخانی، بابک (1389)، «هورقلیا در نزد سهروردی»، جاویدان خرد، ش 15: 87-104.
 28. فاضلی، علیرضا (1388)، «سهروردی و نبوت»، کتاب ماه فلسفه، ش 23: 90-94.
 29. فروغی، محمدعلی (1344)، سیر حکمت در اروپا، ج 1، تهران: زوار.
 30. فروغی، محمدعلی (1389)، شاهکارهای افلاطون در حکمت سقراط، تهران: جامی.
 31. کاپلستون، فردریک (1380)، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، سروش.
 32. کربن، هانری (1393)، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان، گزارش احمد فردید و عبدالحمید گلشن، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 33. مارکوت، رکسان (1395)، سهروردی، ترجمه سعید انواری، تهران: ققنوس.
 34. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، 110ج، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 35. محمدی، مجید (1372)، «سهروردی و فلسفه نبوت»، کیهان اندیشه، ش 52: 100-108.
 36. مفتونی، نادیا (1388)، «ادراکات باطنی سینوی در رساله‌های رمزی سهروردی»، حکمت سینوی، س 13: 73-98.
 37. مفتونی، نادیا (1394)، نگاره‌های اشراقی، تهران: وایا.
 38. مفتونی، نادیا (1396)، «فلسفه به‌مثابه مشی زندگی نزد شیخ اشراق»، پژوهش‌نامه اخلاق، س 10، ش 37: 43-60.
 39. نصر، سید حسین (1386)، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی کتاب‌‌های جیبی.
 40. نصر، سید حسین (1387)، «مفسر عالم غربت و شهید طریق معرفت»، منتخبی از مقالات فارسی درباره شیخ اشراق سهروردی، به اهتمام حسن سیدعرب، تهران: انتشارات شفیعی.
 41. نظری، نجمه (1389)، «مقایسۀ آرمان‌شهر فردوسی و سعدی»، زبان و ادب فارسی، س 1، ش 2: 130-120.
 42. نیولی، گراردو (1391)، «فر/ فره»، ترجمه سعید انواری و سپیده رضی، ادیان، مذهب و عرفان، س 14، ش 53: 101-118.
 43. هاشمی، بی‌بی زهره (1392)، «مفهوم ناکجاآباد در دو رساله سهروردی براساس نظریه استعاره شناختی»، جستارهای زبانی، ش 3: 237-260.
 44. Ziai, Hossein (1992), “Source and Nature of Authority: A study of Suhrawardî's Illuminationist Political Doctrine”, In Charles Butterworth ed., The Political Aspects of Islamic Philosophy: Essays in Honor of Muhsin S. Mahdi. Cambridge: Harvard University: 304-344.