دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1401، صفحه 1-205 (شماره 14 برپایه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزوی، درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب) دریافت کرد.) 

شماره‌های پیشین نشریه

شماره 15 برپایه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزوی، درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب) دریافت کرد.
شماره 14 برپایه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزوی، درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب) دریافت کرد.