دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1401، صفحه 1-220 (شماره 15 برپایه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزوی، درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب) دریافت کرد.) 
تحلیل تطبیقی آرای ویتگنشتاین و فارابی دربارۀ زبان و معنا

صفحه 9-26

عیسی متقی زاده؛ کورش فریدونپور؛ پرنیان هوشنگی ماهر


تنقیح مبانی انسان‌شناختی آموزه کمال در عرفان نظری

صفحه 137-152

سیده عالیه نقوی؛ مصطفی فرهودی؛ وحید سهرابی فر


شماره‌های پیشین نشریه

شماره 15 برپایه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزوی، درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب) دریافت کرد.
شماره 14 برپایه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزوی، درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب) دریافت کرد.