دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1401، صفحه 1-220 
تحلیل تطبیقی آرای ویتگنشتاین و فارابی دربارۀ زبان و معنا

صفحه 9-26

عیسی متقی زاده؛ کورش فریدونپور؛ پرنیان هوشنگی ماهر


تنقیح مبانی انسان‌شناختی آموزه کمال در عرفان نظری

صفحه 137-152

سیده عالیه نقوی؛ مصطفی فرهودی؛ وحید سهرابی فر