سرمقاله 15

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Editorial 15

نویسنده [English]

  • Rouhollah souri
Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran