کلیدواژه‌ها = حضور
فرایند تحقق فهم و سطوح آن براساس مبانی حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 9-24

احمد ولیعی ابرقویی؛ عبدالحمید واسطی


آگاهی به اشیای مادی؛ حضوری یا حصولی

دوره 7، شماره 2، آذر 1400، صفحه 23-40

یوسف معزز


هستی‌شناسی حقیقت علم و ثمرات مترتب بر آن از منظر حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-40

هادی ایزانلو؛ زهرا حاجی‌نیا