دریافت درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب)

دریافت درجه «علمی پژوهشی» (رتبه ب)

مجله «نسیم خرد» برپایه مصوبه ۶۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه ۵۶۹ جلسه ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه، درجه «علمی پژوهشی» رتبه (ب) دریافت نمود. این ارتقاء رتبه شماره‌های ۱۴ و پس از آنرا فرا می‌گیرد و شماره‌های ۱ تا ۱۳ درجه «علمی ترویجی» رتبه (ج) دارند. 

مجله‌های رتبه‌دار حوزوی در تارنمای زیر قابل دیدن است: https://pazhuhesh.ismc.ir/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7/

کانال اطلاع رسانی در ایتا:

@nasimekherad