تبیین اثبات وجود رابط از طریق قضایا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه فلسفه اسلامی، مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی، حوزه علمیه قم

چکیده

در استدلال بر وجود رابط، از مفاد قضیه شخصیه یعنی «ثبوت شیء لشیء» استفاده می‌شود. قضیه حملیه موجبه به دو نوع هلیه بسیطه و هلیه مرکبه تقسیم می‌شود و در استدلال بر وجود رابط، از هلیه مرکبه استفاده می‌شود. قضیه هلیه مرکبه نیز به دو دسته تقسیم می‌شود و ما در این استدلال از آن دسته از هلیات مرکبه‌ای که در آنها وجود محمول در خارج غیر از وجود موضوع است، استفاده می‌کنیم. در این نوع از قضایا چیزی به‌نام «نسبت» وجود دارد. نسبت از سنخ معانی حرفیه، و رابط بین موضوع و محمول است. وجود داشتن نسبت در این نوع قضیه به اثبات نیاز ندارد، بلکه رجوع به وجدان و علم حضوری برای تصدیق آن کافی است. اما اینکه نسبت، یک مفهومی حرفی است، به استدلال نیاز دارد. اگر بگوییم نسبت یک مفهوم اسمی است، تسلسل و محال لازم می‌آید. پس نسبت یک مفهوم حرفی است. یک مرحله از استدلال را پشت سر نهادیم و آن اثبات وجود رابط در عالم ذهن و مفاهیم بود؛ اما مرحله نهایی و مقصود اصلی فیلسوف، اثبات وجود رابط در عالم خارج است. در این مرحله می‌گوییم که هلیات مرکبه‌ی خارجیه‌ی صادق، با تمام اجزا بر خارج منطبق‌اند؛ پس نسبت بین موضوع و محمول نیز بر خارج منطبق است و مصداقی خاص به خود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the proof of the existence of the interface through theorems

نویسنده [English]

 • Hadi Kazemi
Department of Islamic Philosophy, Center for Specialized Education of Islamic Philosophy, Qom Seminary
چکیده [English]

In arguing for the existence of the link, the contents of the personal theorem, i.e. "proof of object" are used. The theorem of causality is divided into two types: simple and complex. Compound Helia theorem is also divided into two categories, and in this argument, we use those compound helia in which the presence of the predicate is outside the existence of the subject. In this type of cases, there is something called "proportion".  Relation is one of the literal meanings, and it is the link between the subject and the predicate. The existence of a relationship in this type of case does not need to be proven, but it is enough to refer to conscience and knowledge to confirm it. But the fact that ratio is a literal concept requires reasoning. If we say that ratio is a nominal concept, sequence and impossibility are necessary. So ratio is a literal concept. We went through one stage of reasoning, and that was proving the existence of a link in the world of mind and concepts; But the final stage and the main purpose of the philosopher is to prove the existence of the connection in the outside world. At this stage, we say that the true external compound heliats are consistent with all the external components; Therefore, the relationship between the subject and the predicate also corresponds to the outside and has its own special example.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theorem
 • independent existence
 • interface existence
 • external correspondence
 1. انصاری شیرازی، یحیی، دروس شرح منظومه، چاپ دوم، بوستان کتاب، قم، 1378ش.
 2. جوادی‌آملی، عبدالله، رحیق مختوم، چاپ اول، إسراء، قم، 1378ش.
 3. ــــــــــــــــــ ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ سوم، إسراء، قم، 1384ش.
 4. ربانی گلپایگانی، علی، ایضاح الحکمة، چاپ اول، اشراق، قم، 1374ش.
 5. شیرازی، صدر الدین‌محمد، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الأربعة العقلیة، چاپ اول، طلیعه النور، قم، 1425ق.
 6. طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایة الحکمة، چاپ ششم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، قم، 1391ش.
 7. مصباح یزدی، محمدتقی، تعلیقة علی نهایة الحکمة، چاپ اول، مؤسسه در راه حق، قم، 1408ق.
 8. ــــــــــــــــــــــ، دروس نهایة الحکمة، چاپ سوم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، قم، 1385ش.
 9. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چاپ سوم، صدرا، قم، 1374ش.
 10. ــــــــــــــ، شرح مبسوط منظومه، چاپ دوم، حکمت، قم، 1366ش.
 11. مظفر، محمدرضا، المنطق، چاپ هفتم، نشر اسلامی، قم، 1430ق.