بررسی تحقق یقین مضاعف در قضایای شخصی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار، حوزه عملیه، قم، ایران

چکیده

یقین مضاعف یا یقین به معنای اخص اعتقاد جازم و صادق به قضیه است به گونه‌ای که احتمال خلاف قضیه محال دانسته شود. برای یقین مضاعف چهار شرط شده است: 1. اعتقاد و جزم به مفاد قضیه. 2. اعتقاد به امتناع نقیض قضیه. 3. مطابقت با واقع و صدق. 4. زوال ناپذیری این اعتقاد.
شرط چهارم در یقین مضاعف این است که این یقین هیچگاه دچار تغییر نشود بر اساس این شرط برخی معتقدند که یقین مضاعف در قضایای شخصی جاری نمی‌شود زیرا یقین به این قضیه با تغییر حالت شخص تغییر می‌کند.  این اشکال باعث می‌شود یقین در وجدانیات و قضایای محسوس جاری نباشد در حالی که این قضایا بدیهی و یقینی هستند؛ زیرا این قضایا شخصی هستند برای پاسخ به این اشکال ، سه پاسخ می‌توان ارائه کرد: 1. عدم اعتبار قید زوال ناپذیر در یقین. 2. لحاظ قید زمان دقیق در یقین. 3. خلط بین یقین و متعلق یقین. 
در واقع می‌توان گفت که این پاسخها روح واحدی دارند و آن اینکه، آنچه در یقین مضاعف لازم است مطابقت با واقع است. برای تحقق مطابقت با واقع در قضایای شخصی باید قید زمان لحاظ شود و با لحاظ این قید دوام نیز حاصل است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

یقین در شخصیات

نویسنده [English]

  • Mohamad hadi Rahmani
Fourth level graduate, practical field, Qom, Iran
چکیده [English]

یقین مضاعف یا یقین به معنای اخص اعتقاد جازم و صادق به قضیه است به گونه‌ای که احتمال خلاف قضیه محال دانسته شود.

برای یقین مضاعف چهار شرط شده است:

1-اعتقاد و جزم به مفاد قضیه

2-اعتقاد به امتناع نقیض قضیه

3- مطابقت با واقع و صدق

4- زوال ناپذیری این اعتقاد.

شرط چهارم در یقین مضاعف این است که این یقین هیچگاه دچار تغییر نشود بر اساس این شرط برخی معتقدند که یقین مضاعف در قضایای شخصی جاری نمی‌شود زیرا یقین به این قضیه با تغییر حالت شخص تغییر می‌کند.

این اشکال باعث می‌شود یقین در وجدانیات وقضایای محسوس جاری نباشد در حالی که این قضایا بدیهی و یقینی هستند.زیرا این قضایا شخصی هستند برای پاسخ به این اشکال ، سه پاسخ می‌توان ارائه کرد.

عدم اعتبار قید زوال ناپذیر در یقین

لحاظ قید زمان دقیق در یقین

خلط بین یقین و متعلق یقیندر واقع می‌توان گفت که این پاسخها روح واحدی دارند و آن اینکه، آنچه در یقین مضاعف لازم است مطابقت با واقع است . برای تحقق مطابقت با واقع در قضایای شخصی باید قید زمان لحاظ شود و با لحاظ این قید دوام نیز حاصل است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • یقین مضاعف
  • قضایای شخصیه
  • کاسب و مکتسب بودن شخصیات
  • مراتب یقین