چیستی و مراتب «جانْ‌شناسی» از دیدگاه مولوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشکده حکمت و دین پژوهی، دانشگاه بین المللی المصطفی، قم، ایران

چکیده

مولوی جلال الدین بلخی از معرفت نفس به «جان‌شناسی» تعبیر می‌کند: «آن‌که تو جان خوانیش، کی جان بود جان شناسی پیشه‌ی مردان بود» (مولوی، 1380، ص 1045). ایشان حق تعالی را ««جانِ جانان» و ژرف‌ترین لایه‌ی وجودی انسان بر‌شمرده و برای جان و روح انسانی ویژگی‌های ذیل را بر‌می‌شمارد: جان، جام جهان نمای هستی است به گونه‌ای که همه‌ی عوالم هستی اعم از مادّه و مثال و عقل و الوهیت، نمونه و نماینده‎ای در وجود انسان دارند. مولوی فربه‌شدن جان انسان را در گرو خودآگاهی و با خبر بودن جان از حقایق غیبی می‌داند. ایشان بر این باورند که دل و جان انسان می‌تواند از مرتبه‌ی جمادی تا مرتبه‌ی ‌فرا‌عقلی و فنای فی الله سیر و تکامل نماید و به مرتبه‌ای دست یابد که حقیقه الحقایق در او تعیّن و تجلی پیدا کند. از دیدگاه مثنوی آدمی نباید «من» خود را با «تن» خود اشتباه گرفته و در خانه‌ی بیگانه سکنی گزیند؛ زیرا دل انسان از یک فسحت و فراخی برخوردار است که می‌تواند به مقام «کون جامع» دست‌یابد. مراتب وجودی انسان از دیدگاه مولوی عبارت است از: 1- جسم؛ 2- روح؛ 3- عقل؛ 4- روح وحی؛ 5- فنای فی الله. مهم‌ترین موانع جان‌شناسی از منظر مولانا: انانیت، توجه افراطی به جنبه‌ی حیوانی و تن، گناهان و هوس‌ها می‌باشد. از سوی دیگر صیقل دادن دل مهم‌ترین راه‌کار برای دستیابی به معرفت نفس می‌باشد. در این پژوهش ماهیت جان انسان و مراتب باطنی او و نیز موانع و عوامل خودآگاهی شهودی از منظر مولوی مورد بازپژوهی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

What and Degrees of "Biography" from Molavi's Point of View

نویسنده [English]

  • Mostafa azizi Alavijeh
Associate Professor of the Department of Philosophy, Department, Faculty of Wisdom and Research, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

Molavi Jalaluddin Balkhi describes his self-knowledge as "the knowledge of the soul":

"The one you call John, who was John, was a man of the profession of men" (Molavi 1380, p. They are the ones who

John is the world cup of existence in such a way that all the worlds of existence, including matter, example, reason and divinity, have a model and representation in the human being. He knows that the human soul is fattened by self-awareness and the knowledge of the unseen truths.

They believe that the heart and soul of man can be moved from the realm of the universe to the level of extra-rational and immortality in the realm of God. From Masnavi's point of view, man should not confuse his "me" with his "body" and settle in a foreign house, because the human heart has a profanity and a vastness that can achieve the status of "universal ass." The level of human existence from Molavi's point of view is as follows:1- The Body, 2- The Spirit; 3) Reason; 4) The Spirit of Revelation; 5) The Destruction of the Divine Being.

The most important obstacles to life science from Rumi's point of view are: enaniment, excessive attention to animal and body aspects, sins and desires. Giving the heart is the most important way to achieve self-knowledge.

In this research, the nature of human life and its internal levels as well as obstacles and factors of intuitive self-awareness from Molavi's perspective have been re-examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi
  • Masnavi
  • John
  • Heart
  • Soul Knowledge
  • Right to Excellence