نسبت یابی مقولات «معنای زندگی» و «سبک زندگی»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه اسلامی، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس حوزه و دانشگاه.

چکیده

سبک‌زندگی‌های رایج در جوامع انسانی، ناشی از علل و عوامل ظاهری متعددی است. گفتمان‌های بسیاری براساس این علل، جهت نیل به سبک‌زندگی آرمانی صورت پذیرفته؛ لکن فهم چیستی و چگونگی رابطه این مقوله با «معنای‌زندگی» می‌تواند راهگشای بشر برای تحقق مطلوبترین سبک باشد. اصلی فلسفی که تحلیل‌گر زیربنای سبک‌زندگی است. داشتن «سبک‌زندگی» ایده‌آل از جمله آرمان‌های بشری است که به نظر می‌رسد با تبیین و تفهیمِ صحیح «معنای‌زندگی» و باورمندی و نهادینه شدن آن در درون انسان محقق می‌شود. رسیدن به این معرفت هدف مقاله حاضر است که با روش عقلی-تحلیلی در نسبت سنجی این دو مقوله میسور می‌شود. بعد از بیان تعاریف و معلوم شدن خاستگاه این دو که به قوای انسانی یعنی عقل نظری و عقل عملی برمی‌گردند؛ می‌توان گفت؛ معنای‌زندگی و سبک‌زندگی در نسبتی متقابل و دوسویه هستند. معنای‌زندگی، سبک‌زندگی را می‌سازد(آفرینش) و سبک‌زندگی در جهت تثبیت و تقویت معنای‌زندگی(انگیزش) است. معنای‌زندگی الگوهای معنایی را ایجاد می‌کند و این الگوها، منجر به الگوهای رفتاری می‌شوند. سبک‌زندگی از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در عرصه‌های مختلف حیات تشکیل شده است که هر الگوی رفتاری می‌تواند به شیوه‌های رفتاری متعددی بروز و ظهور پیدا کند. دین نیز به عنوان عامل مهمی در شکل‌گیری معنای‌زندگی و اثرگذار در سبک‌زندگی است. همچنین سبک‎زندگی وابسته به آداب و رسوم و مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی می‌تواند در شکل و صورت آداب و مناسک و شعائر دینی مؤثر باشد. تبیین جوانب مختلفِ نسبت این دو مقوله و اثبات همبستگی کامل این دو از یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Finding the Relation between the Two Concepts of ‘Meaning of Life’ and ‘Lifestyle’

نویسنده [English]

  • hamideh mazaheri
professor
چکیده [English]

Current lifestyles in human societies are influenced by various apparent causes and factors. According to these causes, many discourses have formed to achieve an ideal lifestyle. However, understanding the nature of these causes and their relation with the ‘meaning of life’ can serve as a guide for individuals to attain the most desirable lifestyle. The main philosophical principle that serves as the foundation for lifestyle analysis is the ideal concept of having an ‘ideal lifestyle’, and it seems that achieving this ideal lifestyle is among the human ideals that can be realized by properly understanding and explaining the ‘meaning of life’ and internalizing and institutionalizing it within man. This study aims to achieve this goal through rational-analytical methodology. After defining and identifying the origins of these two concepts, which stem from human faculties such as theoretical intellect and practical intellect, it can be said that the meaning of life and lifestyle are mutually related and reciprocal. The ‘meaning of life’ forms lifestyle (creation), and ‘lifestyle’ contributes to the stability and enhancement of the ‘meaning of life’ (motivation). The ‘meaning of life’ establishes meaningful patterns, which in turn lead to behavioral patterns. Lifestyle is composed of a set of behavioral patterns in different spheres of life, and each behavioral pattern can manifest in various ways. Religion also plays an important role in forming the ‘meaning of life’ and influencing ‘lifestyle’. Furthermore, ‘lifestyle’, influenced by customs, climatic conditions, and geographical factors, can impact the form and appearance of religious rituals and practices. Explaining the various aspects of the relation between these two concepts and proving their complete correlation are the findings of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The meaning of life
  • lifestyle
  • attribution
  • behavioral patterns
  • semantic patterns