ارزیابی اصل «تقدم وجود بر ماهیت» در انسان‌شناسی سارتر با تکیه بر فلسفه صدرایی و اندیشه شهید بهشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

سردبیر موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی، قم، ایران

چکیده

تطبیق اصالت وجود در فلسفه اگزیستانس و حکمت متعالیه، یکی از موضوعات جذاب برای پژوهشگران بوده است. اما پژوهش حاضر با تمرکز بر اصل تقدم وجود بر ماهیت یا همان اصالت وجود در فلسفه ژان پل سارتر، به بعد انسان‌شناسانۀ این دیدگاه می‌پردازد و به‌جای تطبیق محض، داوری و ارزیابی این دیدگاه را در پارادایم حکمت صدرایی با نگاهی بر آثار شهید بهشتی، بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد «تقدم وجود بر ماهیت» صرفاً مشترک لفظی میان فلسفه سارتر و فلسفه صدرایی است، اما با این حال بخشی از مضامین اثبات شده در انسان‌شناسی سارتر، که خود حاصل اصل مزبور است، مورد تایید حکمت متعالیه نیز می‌باشد. مهم‌ترین شباهت‌های این دو دستگاه فکری، انعطاف‌پذیری ماهیت انسان و اختلاف ماهوی افراد بشر نسبت به یکدیگر است. از طرف دیگر مهم‌ترین تفاوت‌ها نیز تعریف‌ناپذیری بشر، نفی فطرت و آزادی انسان از ارادۀ الهی در انسان‌شناسی سارتر و خلاف همین موارد در انسان‌شناسی صدرایی و شهید بهشتی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، پس از تبیین اصل تقدم وجود بر ماهیت در اندیشه سارتر با تمرکز بر انسان‌شناسی وی، به نقد آن در چهارچوب فلسفه صدرایی و بررسی نقاط مشترک و متفاوت می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Principle of 'Primacy of Existence over Essence' in Sartrean Anthropology with Emphasis on Sadrian Philosophy and the Thoughts of Shahid Beheshti

نویسنده [English]

  • Mohammad mahdi Rafiei
Editor-in-Chief of Andisheh Beheshti Institute of Islamic Studies and Humanities, Qom, Iran
چکیده [English]

The comparative study of primacy existence in existentialist philosophy and transcendent theosophy has been an intriguing subject for researchers. However, the present research, focusing on the principle of the primacy of existence over essence, or the authenticity of existence in the philosophy of Jean-Paul Sartre, delves into the anthropological dimension of this perspective. Instead of a mere comparison, the study engages in the adjudication and evaluation of this standpoint within the paradigm of transcendent theosophy. This involves an examination of the works of Shahid Beheshti, thereby assuming the responsibility of judgment and assessment, in contrast to a straightforward comparative analysis. The results of this research indicate that the "primacy of existence over essence" is merely a linguistic commonality between Sartrean and Sadrian philosophies. Nevertheless, a portion of the content substantiated in Sartre's anthropology, which is itself a product of the aforementioned principle, finds confirmation in transcendent theosophy as well. The most significant similarities between these two philosophical frameworks lie in the flexibility of human nature and the ontological diversity of individuals in relation to each other. On the other hand, the most significant differences lie in the irreducibility of humanity, the denial of original disposition (fitrah), and the assertion of human freedom from divine will in Sartrean anthropology. In contrast, Mulla Sadra and Shahid Beheshti’s anthropology opposes these notions. This research, employing a descriptive-analytical method, after elucidating the principle of the primacy of existence over essence in Sartre's thought with a focus on his anthropology, proceeds to critique it within the framework of Sadrian philosophy. It examines the commonalities and differences between the two perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primacy of existence over essence
  • existentialism
  • Sartre
  • human freedom
  • Sadrian philosophy
  • Shahid Beheshti
  • ontological diversity of humans
  • fitrah