چالشها و کارکردهای علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 استاد گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

دیدگاه‌های متنوع در مورد علم دینی، نشان‌دهنده تنوع فکری در این زمینه است.نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی به عنوان یکی از نظریات برجسته‌ در این حوزه، توجه ویژه‌ای را در میان اندیشمندان به خود جلب کرده است.نهادینه شدن این نظریه می‌تواند به ایجاد تحولی عظیم در سطح جهانی منجر شود.تحقیق حاضر به بررسی چالش‌ها و کارکردهای نظریه علم دینی ایشان پرداخته است.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد چالش‌هایی مانند تقابل با علم الحادی،تعارض بین عقل و نقل، نهادینه شدن طبیعت به جای خلقت، تعارض احتمالی نتایج و محصولات دانش تجربی با علم دینی، استقرار علم غربی هویت برانداز، چالش تقابل وحی و عقل و وجود تفکر قارونی در میان دانشمندان از جمله موانع اصلی در مسیر تحقق علم دینی هستند. هرکدام از چالش‌های مذکور نیازمند تحقیق مستقلی است، لیکن در این تحقیق صرفا به تبیین آنها و ارائه پاسخ اجمالی به آنها بسنده شده است. همچنین کارکردهای این نظریه شامل رویکرد حداکثری به دین، وحدت علم و دین، جامعیت منابع معرفتی، کمال انسانی، نیل به حیات طیبه، وحدت حوزه و دانشگاه، هم‌افزایی عقل و نقل، تسریع در تمدن‌سازی، دسترسی به منبعی فراتر از عقل، و رفع تعارض میان علم و دین می‌باشد. این کارکردها نه تنها زمینه‌ساز تحول در تمدن اسلامی هستند بلکه بستری برای تعامل میان حوزه‌های مختلف دانش فراهم می‌آورند. این تحقیق بر اهمیت این نظریه به عنوان راهکاری برای مواجهه با چالش‌های معاصر و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو تأکید می‌ورزد.

واژگان کلیدی: علم دینی، چالش های علم دینی، کارکردهای علم دینی، آیت الله جوادی آملی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Challenges and Functions of Religious Science from the Perspective of Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • Ali Qanavati 1
  • Einollah Khademi 2
  • Abdullah Salavati 2
  • Sayyid Mohsen Husseini 1
1 PhD student of Theology and Islamic Studies, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee University of Education, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The diverse perspectives on religious science reflect the intellectual diversity in this field. Ayatollah Javadi Amoli's theory of religious science, as one of the prominent theories in this realm, has garnered special attention among thinkers. The institutionalization of this theory could lead to a momentous transformation on a global scale. The present research examines the challenges and functions of his theory of religious science. The research findings indicate that challenges such as the conflict with atheistic science, the tension between reason and revelation, the institutionalization of nature over creation, the potential conflict between the results and products of empirical knowledge with religious science, the establishment of a Western identity-subverting science, the challenge of the conflict between revelation and reason, and the existence of a Qaronic mode of thinking among scholars are among the major obstacles to the realization of religious science. Each of these challenges requires independent research; however, in this study, we have limited ourselves to explicating them and providing a concise response. Furthermore, the functions of this theory include a maximalist approach to religion, the unity of science and religion, the comprehensiveness of cognitive sources, human perfection, attainment of a virtuous life, the unity of the seminary (Hawza) and the university, the synergy of reason and revelation, acceleration in the process of civilization-building, access to a source beyond reason, and the resolution of the conflict between science and religion. These functions not only pave the way for transformation in Islamic civilization but also provide a platform for interaction among various fields of knowledge. This research emphasizes the importance of this theory as a solution to contemporary challenges and as a means of harnessing emerging opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious science
  • challenges of religious science
  • functions of religious science
  • Ayatollah Javadi Amoli