کلیدواژه‌ها = وحدت وجود
تحلیل تطبیقی حقیقت نفس‌الامر از منظر فیلسوفان و عارفان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 27-42

طاهر کریم زاده؛ سلمان لطفی؛ حسن معلمی