کلیدواژه‌ها = تجرد
انتساب صفت عقل به خداوند از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

حسین غلام آزاد؛ محسن حبیبی؛ احمد شهرابی فراهانی


آگاهی به اشیای مادی؛ حضوری یا حصولی

دوره 7، شماره 2، آذر 1400، صفحه 23-40

یوسف معزز


هستی‌شناسی حقیقت علم و ثمرات مترتب بر آن از منظر حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-40

هادی ایزانلو؛ زهرا حاجی‌نیا