کلیدواژه‌ها = زبان
تحلیل تطبیقی آرای ویتگنشتاین و فارابی دربارۀ زبان و معنا

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 9-26

عیسی متقی زاده؛ کورش فریدونپور؛ پرنیان هوشنگی ماهر