نقد و بررسی اشکالات هیوم بر برهان امکان و وجوب، بر مبنای تقریر سینوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

2 استاد گروه فلسفه، دانشکده فلسفه و اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

چکیده

در تقریر سینوی از برهان امکان و وجوب بر اساس بداهت ثبوت واقعیت، موجود خارجی به حسب ذاتش یا ضروری‌الوجود است یا ضرورتی نسبت به وجود و عدم ندارد و وجودش از ناحیه موجود واجبی تأمین می‌گردد که خارج از سلسله ممکنات است. لایب نیتس امکان را به معنای جواز تردید در قضایای ناظر به واقع دانسته است و راه رهایی از این تردید را قبول واجب‌الوجودی می‌داند که به عالم ضرورت بخشیده باشد. هیوم در اشکال بر برهان امکان و وجوب با نظر به تقریر لایب نیتس بیان می‌کند که اولاً صرف جواز تردید در موجودات خارجی موجب تثبیت واجب‌الوجود نمی‌شود؛ چراکه این تردید درمورد واجب‌الوجود نیز جریان دارد. ثانیاً مفهوم واجب‌الوجود ناسازگار است؛ زیرا ضرورت تنها وصف قضایای تحلیلی واقع می‌شود، نه قضایای ناظر به واقع؛ لذا می‌توان در وجود واجب تردید کرد که این مسئله با واجب بودن آن سازگار نیست. در این مقاله قصد داریم بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر اصول و مبانی تقریر سینوی به این اشکالات پاسخ دهیم و بیان نماییم که اولاً امکان به معنای عدم ضرورت ذاتیِ واقعیت خارجی نسبت به وجود و عدم است که می‌توان از آن به وجود واجب منتقل شد؛ بنابراین لایب نیتس امکان احتمالی و امکان ماهوی را با هم خلط کرده است. ثانیاً اسناد وجوب به یک شیء در مقام تصور ذهنی و در مدار حمل اولی مستلزم تحقق خارجی آن نیست تا با جواز تردید در تحقق آن، ناسازگاری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Hume’s Objections to ‍the Demonstration of Necessity and Possibility Based on Avicenna’s Exposition

نویسندگان [English]

 • Hamed Komijani 1
 • MohammadMahdi Gorjian 2
1 PhD student of Islamic philosophy,, Bagheral Uloom University, Qom, Iran
2 Professor, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Ethics, Bagheral Uloom University, Qom, Iran
چکیده [English]

According to Avicenna’s exposition of ‍the demonstration of necessity and possibility based on the evidence of the subsistence of reality, an external being either is existent by necessity because of its nature, or has no necessity for existence and non-existence, and its existence is provided by a necessary being outside the chain of possible beings. Gottfried Wilhelm Leibniz has considered contingency as the possibility of doubt in propositions governing the reality, and the way to get rid of this doubt is to accept a necessary being that has given the world a necessity. When David Hume, considering Leibniz’s exposition, objects ‍the demonstration of necessity and possibility, he states that, firstly, merely possibility of doubt in external beings does not make the necessary being be confirmed because the same doubt applies to the necessary being; and, secondly, the concept of the necessary being is inconsistent: the necessity only describes the analytical propositions, and not the propositions governing the reality; therefore, one can cast doubt on the existence of a necessary being, which is not compatible with its being necessary. In this study, we aim at giving answers to these objections using the analytical-descriptive method by relying on the principles and foundations of Avicenna’s exposition, and state that, firstly, possibility means the lack of inherent necessity of external reality in relation to existence and non-existence, from which existence of necessary being can be understood; therefore, Leibniz has confused probable possibility and essential possibility, and that, secondly, the imputing necessity to an object in the capacity of a mental image and in the orbit of the primary predication does not entail its external realization to make it incompatible with the possibility of doubting its realization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • essential possibility
 • probable possibility
 • ‍demonstration of contingency and necessity
 • Avicenna
 • Hume
 1. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1363)، المبدء والمعاد، تهران: دانشگاه تهران.
 2. ادواردز، پل (1371)، دائرةالمعارف فلسفی، ترجمه علی‌رضا مجالی‌نسب، قم: مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی.
 3. بزرگمهر، منوچهر (1362)، فلسفه نظری، تهران: مرکز انتشارات علمی فرهنگی.
 4. حسن‌زاده آملی، حسن (1389)، نصوص الحکم بر فصوص الحکم، تهران: رجاء.
 5. حلی، جمال‌الدین (1363)، الجوهر النضید، شرح علامه حلی، قم: بیدار.
 6. زمانی، مهدی (1397)، تاریخ فلسفه غرب‌، تهران: دانشگاه پیام نور.
 7. سبزواری، ملا هادی (2011م)، غرر الفرائد، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
 8. صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم (1393)، الحکمة المتعالیه‌، قم: طلیعه نور.
 9. طباطبایی، محمدحسین (1392)، نهایة الحکمه‌، قم: مؤسسه امام خمینی.
 10. طوسی، نصیرالدین (1391)، شرح الاشارات والتنبیهات‌، قم: بوستان کتاب.
 11. غزالی، محمد (1377)، تهافت الفلاسفه، تهران: شمس تبریزی.
 12. فارابی، محمد بن محمد (1396)، فصوص الحکمه، تحقیق محمدحسن آل یس‌، قم: بیدار.
 13. کاپلستون (1362)، فیلسوفان انگلیسی، ج 5، ترجمه امیر جلالدین اعلم، تهران: سروش.
 14. لایبنیتس (1375)، مونادولوژی، ترجمه یحیی مهدوی‌، تهران: خوارزمی.

15. Hume, David (1991), Dialogues Concerning on Natural Religion, London: Routledge.