دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، مرداد 1402، صفحه 1-221 
وجود ذهنی و تطابق آن با وجود عینی از منظر ابن سینا

صفحه 157-172

محسن کبیری راد؛ قاسم اسلامی پیچا؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ رمضان مهدوی آزاد بنی