دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، بهمن 1402، صفحه 1-220 
تبیین رابطه نفس و قوا از منظر عرفان نظری

سیده عالیه نقوی؛ شاهین محمودی منفرد؛ علی فضلی


مقایسه تطبیقی ادراک معنا در پوزیتیویسم و فلسفه اسلامی

محمد رضابیگی علم‌آبادی؛ یحیی نورمحمدی نجف آبادی؛ فخرالسادات حسینی زاده