موضوعات = فلسفه تطبیقی
ارزیابی اصل «تقدم وجود بر ماهیت» در انسان‌شناسی سارتر با تکیه بر فلسفه صدرایی و اندیشه شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

محمد مهدی رفیعی


مقایسه تطبیقی ادراک معنا در پوزیتیویسم و فلسفه اسلامی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 111-130

محمد رضابیگی علم‌آبادی؛ یحیی نورمحمدی نجف آبادی؛ فخرالسادات حسینی زاده