کلیدواژه‌ها = علیت
وجود رابط معلول از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 95-110

حسن محسنی؛ سید باقر حسینی کریمی


اصل علیت در فلسفه و فیزیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1394، صفحه 127-144

محسن موحدی اصل