دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، خرداد 1397، صفحه 1-147 
سرمقاله 6

صفحه 7-9

روح الله سوری


تأثیر رحمت الهی بر کاهش فشارهای روانی مطرح ‌‌شده از سوی الیس

صفحه 115-130

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسگری؛ سعید سلیمی